3D-Lift

3D-Lift HQ

Drieslaan 84A - 8560 Gullegem

056 20 20 85

24/7 Customer Support

Ma - Vrij: 8:00 - 17:00

Kantoor

Privacy Policy

Deze pagina vormt een annex aan de door partijen gesloten overeenkomst en legt uit welke persoonsgegevens worden verwerkt en om welke redenen.

Noodzaak gegevensverwerking.
Wij verzamelen en verwerken de persoons/bedrijfsgegevens (uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en b.t.w.-nummer) die wij van u ontvangen met het oog op de opmaak van de overeenkomst, de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing. Het verstrekken van deze gegevens is een noodzakelijke voorwaarde bij gebrek waaraan wij geen overeenkomst met u kunnen afsluiten. Deze persoonsgegevens laten ons ook toe u op de hoogte te houden van wijzigingen aan de overeenkomst, vertragingen in de uitvoeringstermijn van de opdracht, promoties, enz.

Vertrouwelijkheid.
Wij respecteren de privacy van al onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden overdragen en zullen deze uitsluitend ter beschikking van derden stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst. De ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang de verwerkingsdoeleinden actueel zijn en niet langer dan noodzakelijk voor deze verwerkingsdoeleinden, tenzij dit  noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Recht op bezwaar.
U heeft het recht om bezwaar te formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of om uw toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft voorts steeds het recht om ,vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, m.i.v. profilering, wanneer deze geschiedt ingevolge de noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en de fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij/zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt m.o.o. direct marketing, heeft u steeds het recht om bezwaar te formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Indien u bezwaar formuleert tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Inzage – correctie – overdracht.
Het is steeds mogelijk om inzage te krijgen in de verwerkte persoonsgegevens per brief of per e-mail (3D Lift bvba, 8560 WEVELGEM, Drieslaan 84 bus A, 056/20.20.85, info@3dlift.be) Wij delen u, na controle van uw identiteit, zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de maand, de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken. 

Indien één of meerdere gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons om correctie vragen door contact op te nemen via telefoon, e-mail of brief. Wij zijn conform de geldende reglementering gehouden u er op te wijzen dat wij iedere ontvanger van uw persoonsgegevens op de vereiste aanpassing zullen wijzen tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt, alsook dat wij informatie over deze ontvangers op eerste verzoek aan u zullen overmaken. Zoals hierboven gesteld, behandelen wij uw persoonsgegevens met de nodige vertrouwelijkheid.

U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien dit technisch mogelijk is, heeft u het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens rechtstreeks door ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden. De uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid laat uw rechten inzake de beperking van de verwerking onverlet. Het recht van overdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend. Het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

Recht op beperking van de gegevensverwerking.
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te bekomen a) gedurende de periode die ons in staat stelt de juistheid van uw gegevens te controleren indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist; b) indien de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan opteert voor een beperking van het gebruik ervan; c) indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; d) in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u wanneer u bezwaar heeft geformuleerd tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer de gegevensverwerking conform voorgaande alinea werd beperkt, worden de persoonsgegevens, m.u.v. opslag, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

De verwerkingsverantwoordelijke zal u verwittigen alvorens de beperking op de verwerking van de persoonsgegevens wordt opgeheven.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.
U heeft het recht niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. 

Het voorgaande geldt evenwel niet indien het besluit a) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen ons; b) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen; c) berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

In de punten a en c bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

De in de tweede alinea bedoelde besluiten worden niet gebaseerd op de bijzonder categorieën van persoonsgegevens conform artikel 9, lid 1 Europese Verordening 2016/679, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens of de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid en er passende maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen.

Mededeling van een inbreuk i.v.m. uw persoonsgegevens.
Indien er zich een inbreuk voordoet i.v.m. uw persoonsgegevens die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de inbreuk onverwijld mee waarbij een omschrijving wordt gegeven in duidelijke en eenvoudige taal van de aard van de inbreuk en opgave van de naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen. De verwerkingsverantwoordelijke deelt tevens de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk i.v.m. de persoonsgegevens en de maatregelen mee die werden voorgesteld of genomen om de inbreuk aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen ervan.

Voornoemde mededeling is niet vereist wanneer a) de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen heeft genomen en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft, met name die welke de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling; b) de verwerkingsverantwoordelijke achteraf maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het voornoemde hoog risico voor uw rechten en vrijheden zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen; c) de mededeling onevenredige inspanningen vergen, in welk geval een openbare mededeling of een soortgelijke maatregel waarbij betrokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd kan volstaan.

Indien de verwerkingsverantwoordelijke de inbreuk niet aan u heeft gemeld, kan de toezichthoudende autoriteit na beraad over de kans dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt, de verwerkingsverantwoordelijke daartoe verplichten of besluiten dat aan de in vorige alinea opgenomen voorwaarden is voldaan.

Wissen van uw gegevens.
U kan vragen dat uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging worden gewist. 

Wij zijn wettelijk verplicht aan dit verzoek gevolg te verlenen a) wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; b) wanneer u uw toestemming tot verwerking heeft ingetrokken en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is; c) wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking m.o.o. direct marketing; d) wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; e) wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist teneinde te voldoen aan een in het Unierecht of lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op ons rust; f) wanneer de persoonsgegevens zijn verzameld i.v.m. een aanbod van diensten die gewoonlijk tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten wordt verricht.

De reglementering voorziet dat wanneer de persoonsgegevens openbaar werden gemaakt -hetgeen door ons evenwel niet gebeurt- en de persoonsgegevens dienen te worden gewist, de verwerkingsverantwoordelijke alle redelijke maatregelen moet nemen om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens dienen te worden gewist.

Bovenstaande is evenwel niet van toepassing voor zover verwerking nodig is a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; b) voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend; c) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i) en artikel 9, lid 3 Europese Verordening 2016/679; d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 Europese Verordening 2016/679, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen: e) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachten
Wanneer u klachten heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de toezichthoudende autoriteit.

Scroll naar boven